دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

آرزو جهانشیر

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

کیوان صادقی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه ریاضیات و کاربردها

مهدی رضایی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه ریاضیات و کاربردها

فاطمه لعل دولت آباد

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

ابراهیم مددی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

محمد عبداللهي گيلاني

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

فاطمه احمدی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه ریاضیات و کاربردها

سلمه صداقت

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه ریاضیات و کاربردها

فاطمه زارع خوش چهره

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: مهندسی عمران

حامد نیرومند

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

مهدی دانش

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

شیوا منصورزاده

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: مهندسی عمران

هادی محمد زاده رومياني

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

سید یاشار بنی هاشم

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

سیده ربابه میری

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: مهندسی عمران

حامد آبده کيخا

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

مریم امیر حسینی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه معماری و شهرسازی

مجتبی ولی بیگی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

سمن شیشه چی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

سارا حشمتیان

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

احمد محمدی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

مجید گلوئی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: مهندسی عمران

آرتمیس معتمدی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی مواد و شیمی

سعید فراهانی

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی مواد و شیمی

منصور بزرگ

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی مواد و شیمی

حسین زارع ولوکلائي

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه معماری و شهرسازی

رضا جعفری ها

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه معماری و شهرسازی

اکبر محمدی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه ریاضیات و کاربردها

نوشین حکمی پور

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

مریم شکروی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

حسین زینل

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه معماری و شهرسازی

سکینه معروفی

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی مواد و شیمی

مهدی منتظری پور

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

زینب فروزان فر

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: گروه علوم مهندسی و فیزیک

سمیه بندری

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:0
 • شماره اتاق :0

دانشكده:دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

گروه: مهندسی کامپیوتر، برق وفناوری اطلاعات

مهدی داودی

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

هادی قشوچي برق

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

رضا شهرجردي

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: مهندسی عمران

محمد علی داستان ديزناب

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :

دانشكده:دانشکده صنایع و مکانیک

گروه: گروه مهندسی صنایع، مکانیک و هوا فضا

حمید رضا عاشوری نژاد

 • رایانامه: ايميل
 • شماره تلفن:
 • شماره اتاق :