جدول زمانبندی ثبت نام و مراحل نام نویسی اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵