پیام ریاست مرکز جهت استقبال از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی