حضور جامعه دانشگاهی فنی و مهندسی بوئین زهرا در استقبال از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران