مراسم معارفه ورودی جدید مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا