حضور دانشجويان دانشگاه فني و مهندسي بويين زهرا در تجمع عاشورايي شهرستان بويين زهرا