بازدید فرماندار محترم شهرستان بوئین زهرا از مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا