جلسه معاونین آموزشی قطب 2 در ارتباط با بیست و دومین المپیاد علمی کشور