۰۹ فروردین ۱۳۹۶

مشاور عالی حوزه ریاست

 

مشاورعالی حوزه ریاست  :    دکتر حسن بارجینی         

رشته   :   مهندسی کامپیوتر

سمت  :  عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تلفن    :  33894401-028  

ایمیل   :    bargini@bzte.ac.ir