۰۷ خرداد ۱۳۹۶

شهریه دانشجویان نوبت دوم(شبانه) در سال تحصیلی 95-96

به اطلاع دانشجویان نوبت دوم(شبانه) در سال تحصیلی 95-96 می رساند که شهریه های ثابت و متغیر بر اساس جدول ذیل می باشد.

جدول شهریه نوبت دوم(شبانه) در سال تحصیلی 95-96                                                                                                  ارقام به ریال

شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی

برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه

در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
2/762/500 195/312 322/266 487/500 292/500 1/171/875